Inzage in adoptiedossiers: Hoe werkt dat per dossierhouder?  

Personen voor een muur met adoptiedossiers

Adoptiedossiers, of delen ervan, kunnen op verschillende plekken en bij verschillende organisaties in Nederland liggen. Elke organisatie gaat anders om met het verstrekken van informatie en het inzien van adoptiedossiers. Voor de vindplekken van dossiers in Nederland hebben we een korte inventarisatie gemaakt van de mogelijkheid tot inzage in dossiers en eventuele obstakels en beperkingen waar je tegenaan kan lopen. 

Iedereen heeft recht op inzage in adoptiedossiers waarin zijn of haar eigen persoonsgegevens staan. Dat is in lijn met artikel 12 van de Algemene Verordening Gegegevensbescherming. Het inzagerecht is bedoeld om mensen meer grip te geven op hun persoonsgegevens. Om deze informatie aan te vragen, moet je jezelf kunnen identificeren. Op die manier kan worden vastgesteld dat de gegevens ook echt van jou zijn. En dat je recht hebt om de informatie te mogen inzien en ontvangen. Je hebt het recht om je dossier in te zien, wat onder andere gebaseerd is op je recht op ‘family life’ en dus je recht om te weten van wie je afstamt. Niet alle gegevens in een adoptiedossier zijn altijd inzichtelijk voor je. Dit heeft te maken met de privacy van alle (andere) in het dossier genoemde personen. Op grond van de de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (hierna: AVG) wordt de privacy van andere personen die genoemd worden in het adoptiedossier ook beschermt.  

Adoptieouders 

Je adoptieouders hebben mogelijk informatie bewaard rondom jouw adoptie. In sommige gevallen hebben ze een volledig dossier. Het kan voorkomen dat je deze informatie niet meer kan opvragen bij je adoptieouders. Dat kan verschillende redenen hebben. Soms heb je geen contact meer met je adoptieouders of zijn ze inmiddels overleden. Je hebt dan nog steeds opties om informatie te kunnen achterhalen bij de instanties die hierna genoemd worden.  

(Oud-)vergunninghouders  

De organisatie of het adoptiebureau die jouw adoptieouders heeft geholpen om de adoptie tot stand te brengen heeft een eigen dossier over jouw adoptie. Je kan deze bij hen opvragen. Het is mogelijk dat het adoptiedossier is opgedeeld in een ‘ouderdeel’ en ‘kinddeel’. Het is niet altijd mogelijk om het ouderdeel in te zien vanwege de privacy van alle in het dossier genoemde personen. De documenten die op jouzelf betrekking hebben en ook de meer algemene documenten kan je altijd inzien.

Wij hebben opgemerkt en signalen ontvangen dat de werkwijze bij de verschillende (oud-)vergunninghouders verschilt. Soms wordt er wel om toestemming gevraagd aan adoptieouders voor het vrijgeven van het volledige dossier, andere keren niet. Het recht op afstammingsgegevens is essentieel en kan je verder brengen in je zoektocht naar meer informatie. Bij INEA zien we het als een van onze taken om aandacht te vragen voor het stroomlijnen en gelijkmaken van de verschillende werkwijzen. Dit kan geadopteerden verder helpen en het opvragen van het adoptiedossier makkelijker maken. 

Niet alle vergunningshouders die ooit betrokken waren bij adopties naar Nederland zijn nog actief. De meesten hebben hun archieven met daarin de adoptiedossiers overgedragen aan andere vergunninghouders. Als je weet welke organisatie heeft bemiddeld tussen jouw adoptieouders en de adoptie-instanties in jouw land van herkomst, kun je hen benaderen. Zij kunnen je mogelijk verder helpen door inzage te verlenen in jouw dossier. De vergunninghouders die op dit moment nog bestaan zijn: Wereldkinderen, A New Way, Stichting Meiling en Nederlandse Adoptie Stichting. 

Weet je niet via welke organisatie je naar Nederland bent gekomen of welke organisatie jouw dossier bewaard? Neem dan contact op met INEA; wij kijken graag met je mee.    

Centrale Autoriteit 

De Centrale Autoriteit heeft een dossier opgebouwd waar relevante informatie in wordt bewaard over jouw adoptie. De dossiers worden bewaard in een centraal register, genaamd het Adoptieregister. Dit register is niet openbaar toegankelijk. Je kunt de Centrale Autoriteit een email sturen met het verzoek tot dossierinzage.  

Wanneer ze een verzoek om inzage ontvangen, vragen ze ook aan de adoptieouders of ze bezwaren hebben tegen het inzageverzoek. Als adoptieouders bedenkingen hebben, wordt er (conform nationale en internationale jurisprudentie) een belangenafweging gemaakt waarbij het belang van inzage wordt afgewogen tegen het belang van bescherming van gegevens. Dat is een inhoudelijke afweging. Deze afweging kan leiden tot het besluit dat een geadopteerde volledige inzage krijgt, dat bepaalde stukken worden uitgesloten van inzage, dat delen van het dossier onzichtbaar worden gemaakt of dat er helemaal geen inzage in de stukken over adoptieouders kan plaatsvinden. Dan wordt er altijd een beslissing genomen waar bezwaar tegen kan worden gemaakt en beroep tegen kan worden ingesteld. 

Het komt ook voor dat er geen contact meer is met adoptieouders en er daardoor niet meer naar het bezwaar kan worden gevraagd. In dat geval is niet bekend of adoptieouders bedenkingen hebben. Ook dan wordt er een belangenafweging gemaakt. Dan wordt het belang van inzage gewogen tegen de mate van privacy-schending. In de meeste gevallen leidt dit ertoe dat delen van het dossier (de persoonlijke informatie/persoonsgegevens van adoptieouders) van inzage worden uitgesloten of onzichtbaar worden gemaakt. Ook in dat geval wordt er een beslissing genomen waar bezwaar tegen kan worden gemaakt en beroep tegen kan worden ingesteld. 

Bij bovenstaande procedure geldt dat er altijd zoveel mogelijk gezocht wordt naar mogelijkheden om stukken wél ter inzage te geven. 

Raad voor de Kinderbescherming 

De Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de Raad) werkt met een toestemmingsvereiste. Een toestemmingsvereiste is een eis waarbij iemand toestemming moet geven voordat bepaalde handelingen kunnen worden uitgevoerd of bepaalde informatie kan worden gedeeld. Zodra de Raad een informatieverzoek binnenkrijgen, zullen zij contact opnemen met de andere personen die benoemd worden in het dossier voor het vragen van toestemming. Dit kunnen bijvoorbeeld je adoptieouders zijn. Soms kan je zelf de toestemming van je adoptieouders aanleveren bij de Raad. Als je geen contact meer met hen hebt, kan de Raad de toestemming zelf opvragen. In het geval de andere personen die genoemd worden in je dossier geen toestemming geven, moet de Raad dit besluit onderbouwen met redenen. De Raad gaat dan in overleg met een jurist om te beoordelen of zij dit besluit naast zich neerleggen of niet. Het recht op informatie vindt de Raad erg belangrijk en nemen ze mee in de overweging. 

Als je adoptieouders zijn overleden, dan geldt deze privacybescherming niet meer.  

Rechtbank/Archief 

Bij de rechtbank of haar archieven kan je informatie opvragen over jouw adoptie. Adopties van voor het Haags Adoptie Verdrag (1993) werden niet automatisch erkend in Nederland. De kans is groot dat jouw ouders na aankomst in Nederland naar de rechtbank zijn gegaan om jouw aankomst en de adoptie af te ronden. Als dat het geval is kun je waarschijnlijk het adoptievonnis of andere processtukken opvragen. Je kunt informatie over jouw adoptie opvragen bij de rechtbank of het archief dat hoort bij jouw eerste woonplaats in Nederland. Hiervoor geldt geen toestemmingsvereiste; de rechterlijke uitspraken zijn openbaar.   

Gemeente Den Haag, afdeling Landelijke Taken 

Als je jouw geboorteakte niet bij de gemeente waar je woont kan opvragen, kan je contact opnemen met de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Zij kunnen voor je nagaan of jouw geboorteakte is geregistreerd in het Haags register voor geboorten. Buitenlandse geboorteaktes kunnen namelijk worden ingeschreven in de gemeente Den Haag, bij de afdeling Landelijke Taken. Het opvragen van een gewaarmerkt kopie of afschrift van jouw geboorteakte, komt het meest overeen met de originele geboorteakte. Aan het opvragen van deze documenten zitten wel kosten verbonden. Hiervoor geldt geen toestemmingsvereiste. 

Kost het geld om je adoptiedossier in te zien? 

Nee. De dossier houdende organisatie mag geen geld vragen als je je persoonsgegevens wil inzien. Dit geldt ook voor het verstrekken van een kopie van je persoonsgegevens aan jou, tenzij je om extra of extra veel kopieën vraagt. Dan mag de organisatie een redelijke vergoeding vragen. Dit is ook vastgelegd in de AVG (artikel 12 lid 5 en artikel 15 lid 3).  

Voor het krijgen van kopieën of uittreksels van documenten, zoals bijvoorbeeld je geboorteakte, kunnen wel kosten in rekening worden gebracht. 

Mocht je een situatie tegenkomen waarbij toch om een vergoeding wordt gevraagd, neem dan contact op met INEA; wij kijken met je mee naar de volgende stap.   

Redactie

Thema

Dossiers

Doelgroep

Geadopteerden

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!

Inschrijven

Gerelateerde artikelen