Woordenlijst

Als je op zoek gaat naar jouw roots, kun het ook voelen alsof je in een doolhof van termen en begrippen verstrikt raakt. In dit samengestelde overzicht van veelvoorkomende woorden die je kunt tegenkomen tijdens jouw zoektocht vind je betekenis en uitleg. Van adoptiedossiers tot afstammingsinformatie, alles is op alfabetische volgorde gezet. Het enige wat je hoeft te doen, is op de woorden klikken om hun betekenis te ontdekken.

Mis jij nog een woord, begrip of definitie die volgens jou ook in deze woordenlijst zou moeten staan? Laat het ons weten!

Snel naar…

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A

Adoptie is letterlijk het aannemen van een kind. Bij adoptie wordt het kind ‘juridisch’ een eigen kind. 

Een adoptievonnis is het vonnis van de rechtbank waarin de adoptie wordt uitgesproken. Hier staat basisinformatie in zoals waar en wanneer de adoptie is uitgesproken en welke partijen betrokken waren. 

Een adoptiedossier bevat informatie over opname van het kind in het adoptiegezin. Lees voor meer informatie het artikel uit de Kennisbank: Wat is een adoptiedossier?

Volgens het Haag adoptie Verdrag dienen toekomstige adoptieouders een medische keuring te ondergaan. Tijdens deze keuring zal de keuringsarts adoptieouders vragen stellen over hun huidige medische situatie als medische voorgeschiedenis. Vervolgens zal de arts een medische verklaring afgeven. 

De driehoek is het symbool voor de onderlinge verbondenheid tussen biologische ouders, het adoptiekind en de adoptieouders

Door adoptie worden de adoptieouders, ook wel de adoptanten genoemd, de juridische ouders van het kind en ontstaat er bloedverwantschap.  

Deze term zul je met name tegengekomen binnen de hulpverlening waarbij de focus ligt op het sensitief benaderen van adoptie door het verlenen van gespecialiseerde psychologische hulp. Lees voor meer informatie dit nieuwsbericht: Kick-off bijeenkomst deskundigheidsbevordering adoptiesensitiviteit.

Een afstandsdossier gaat over de afstandsmoeder en haar voornemen om afstand te doen.   

Afstamming is de biologische verwantschap en juridische relatie tussen een kind en de ouders. In de Wet is er een onderscheid tussen de ‘verwekker of biologische ouder’ en de ‘juridisch ouder’.  

Deze gegevens geven een kind informatie over wie hij of zij is. Het is informatie die iets vertelt over iemands afkomst en ontstaansgeschiedenis. Het recht om te weten van wie je afstamt vloeit voort uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (artikel 8 EVRM). 

Vrouwen die al dan niet gedwongen hun kind hebben afgestaan voor adoptie. De term birthmothers wordt ook wel gebruikt.

Overheden, bedrijfsleven en verenigingen dienen te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG bevat gedetailleerde voorschriften voor bedrijven en organisaties over het verzamelen, opslaan en beheren van persoonsgegevens.

Een ambassade, ook wel ‘diplomatieke missie of kortweg ‘missie’ genoemd, is de formele diplomatieke vertegenwoordiging van een land in een ander land.  

Een ambassade, ook wel ‘diplomatieke missie of kortweg ‘missie’ genoemd, is de formele diplomatieke vertegenwoordiging van een land in een ander land.  

Een DNA-databank die je helpt jouw familiegeschiedenis te achterhalen door middel van het maken van een stamboom. Deze databank maakt gebruik van autosomale DNA-testen.

Het doel van de Archiefwet is om belangrijke overheidsinformatie te behouden en toegankelijk te maken, zodat de overheid bijvoorbeeld verantwoording kan afleggen over de uitvoering van publieke taken. Ook kan de informatie worden gebruikt voor onderzoek en bij rechtsvorderingen. De archieven met overheidsinformatie zijn een belangrijk onderdeel van het cultureel erfgoed van Nederland. 

Dit zijn ouders die een kind wensen te adopteren. Deze ouders dienen zich na de beginseltoestemming aan te melden bij een erkende Nederlandse adoptieorganisatie, oftewel een vergunninghouder. 

Deze adoptiestichting, gevestigd in Nijmegen, is een Nederlandse Vergunninghouder voor de bemiddeling van interlandelijke adopties uit Lesotho. 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bevordert en bewaakt de bescherming van persoonsgegevens. 

B

Op een babyfarm werden vrouwen zwanger gemaakt om aan de ‘vraag’ naar adoptiekinderen te voldoen. Sri Lanka is één van de landen die het gebruik van babyfarms heeft erkend.

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. Voorheen werd het de gemeentelijke basisadministratie (GBA) genoemd.

Een belangenorganisatie of vereniging is een organisatie die opkomt voor belangen van een bepaalde groep. Belangenorganisaties in het adoptieveld zijn ervoor zowel geadopteerde personen uit een bepaald land als voor geadopteerde personen met een mix van herkomstlanden 

Tijdens de adoptieprocedure kunnen de aspirant-adoptieouder(s) zich laten bijstaan door een adoptiebemiddelaar. De bemiddelaar kan door de connecties met de autoriteiten in het buitenland ervoor zorgdragen dat de adoptieprocedure op de juiste verloopt.

Bij deze vorm van adoptie wordt een kind vanuit zijn of haar eigen land geadopteerd door adoptie- ouders die in datzelfde land wonen.

De biologische moeder is de moeder uit wiens eicel het kind is geboren. Dit hoeft dus niet per definitie de vrouw te zijn die het kind gedragen en gebaard heeft. De biologische vader is de verwekker van het kind. Door adoptie wordt de juridische band tussen de biologische moeder verbroken.   

De biologische vader is de verwekker van het kind. In sommige gevallen dient de biologische vader, na de geboorte van het kind, het kind te erkennen. Dit kan door aangifte te doen bij de burgerlijke stand. Met behulp van een DNA-test kan biologisch verwantschap vastgesteld worden.  

De relatie tussen twee personen die dezelfde voorouder hebben.  

Bij deze vorm van adoptie wordt een kind vanuit het buitenland geadopteerd door ouders die woonachtig zijn in een ander land.

Bij deze vorm van adoptie wordt een kind vanuit het buitenland geadopteerd door ouders die woonachtig zijn in een ander land.

C

Rapport van de commissie-Joustra over de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid bij interlandelijke adoptie van kinderen uit Sri Lanka, Indonesië, Colombia, Brazilië en Bangladesh, die hebben plaatsgevonden in de periode 1967-1998. 

Via een contactregister worden mensen bij elkaar gebracht om antwoorden te krijgen op vragen over de periode waarin zij in een tehuis hebben verbleven.

Een cultuur is een groep mensen met dezelfde waarden, normen en gewoonten. Cultuur bestaat uit dingen die we doen en maken, maar het kunnen ook ideeën zijn, of tradities.

Het bestaan van een afwisseling of mix van culturele of etnische groepen binnen een samenleving. 

Het bestaan van een afwisseling of mix van culturele of etnische groepen binnen een samenleving. 

D

Na jouw adoptie is het in sommige gevallen mogelijk om je dossier in te zien. Meerdere organisaties, beheren afstandsdossiers en adoptiedossiers. In sommige gevallen zijn er ook nog dossiers voorhanden binnen kerken en kloosters. Deze dossiers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, worden ingezien.

Met een DNA-kit kun je thuis jouw DNA afnemen. Deze Kit kun je vervolgens opsturen naar het Laboratorium om meer te weten te komen over jouw DNA.

In een DNA-databank bewaren ze informatie over jouw DNA. Soms kunnen ze ook DNA-gegevens van andere databanken toevoegen om de kans te vergroten dat ze overeenkomsten vinden.

Bij DNA-matching vergelijken ze jouw DNA met dat van andere mensen in een database. Als ze iemand vinden met heel veel dezelfde DNA-stukjes als jij, kan dat betekenen dat jullie familie van elkaar zijn, bijvoorbeeld dat jullie dezelfde voorouder hebben.

Met een DNA-kit kun je thuis jouw DNA afnemen. Deze Kit kun je vervolgens opsturen naar het Laboratorium om meer te weten te komen over jouw DNA.

E

Erfelijkheid is wanneer kenmerken van ouders worden doorgegeven aan hun kinderen. Het gaat om dingen die je kunt zien (zoals haarkleur) of niet kunt zien (zoals de kans op bepaalde ziektes).

Wettelijk ouderschap betekent dat ouders officieel erkend worden als de ouders van een kind. Dit kan gebeuren voor of na de geboorte. In Nederland worden adoptiekinderen uit landen die het Haags adoptieverdrag volgen, automatisch erkend. Hierdoor krijgt het kind automatisch het Nederlanderschap, maar dit moet wel bevestigd worden met een conformiteitsverklaring.

F

FTDNA is een DNA-databank die mensen helpt om familieleden te vinden. Het heeft ook een forum dat specifiek gericht is op geadopteerde personen.

Fiom is het expertisecentrum op het gebied van ongewenste zwangerschap, verwantschapsvragen en adoptie. Voor meer informatie zie: Fiom  

Flash is een adoptiebureau dat in het verleden betrokken was bij misstanden rondom adopties. Deze stichting is in 2010 opgeheven.

G

Een geboorteakte of akte van geboorte is een officieel document dat wordt gemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bevat informatie over de geboorte van een kind. Je krijgt het nadat de geboorte is geregistreerd bij de burgerlijke stand door de vader of moeder.

Een geboorteregister is een boek waarin de ambtenaar van de burgerlijke stand alle geboorten noteert.

Geboorteouders zijn de mensen die een kind krijgen en voor de geboorte zorgen. Het zijn de biologische ouders van het kind. Vroeger noemde men ze vaak “biologische ouders,” maar nu kan een geboorteouder ook iemand zijn die, bijvoorbeeld met hulp van een eiceldonor, zwanger wordt. Belangrijk om te weten is dat geboorteouders niet alleen vrouwen kunnen zijn, maar ook transmannen en non-binaire personen.

Vroeger, als kinderen werden geadopteerd, werd het contact met hun biologische moeder helemaal stopgezet. Dat noemden ze een ‘gesloten adoptie’. Mensen dachten toen dat dit het beste was, maar nu weten we dat dat niet altijd klopt.

Een gezinsrapport is een document met informatie over het onderzoek naar een gezin, gemaakt door de Raad voor de Kinderbescherming.

H

Het Haags Adoptieverdrag, dat in werking is getreden op 1 mei 1995. Het zorgt ervoor dat kinderen en hun families worden beschermd als ze geadopteerd worden en voorkomt problemen zoals illegale of slecht voorbereide adopties naar andere landen. Dit verdrag is opgesteld in het kader van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht en geldt tevens voor het Caraïbisch deel van Nederland, te weten Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) is een groep landen die samenwerken om regels te maken voor situaties waarbij mensen of bedrijven te maken hebben met wetten van verschillende landen. Ze willen ervoor zorgen dat mensen overal ter wereld kunnen rekenen op eerlijke en voorspelbare regels wanneer ze te maken hebben met internationale zaken. Momenteel zijn er 91 leden, wat betekent dat 90 landen en de Europese Unie meedoen, en ze vertegenwoordigen alle delen van de wereld.

Hechtingsproblemen ontstaan als een kind niet goed kan bouwen aan een sterke band met de mensen die voor hem zorgen, zoals ouders. Hechting betekent eigenlijk het opbouwen van een langdurige en liefdevolle relatie tussen hen. Als dit niet goed gaat, kunnen er problemen ontstaan. Deze problemen kunnen zich op verschillende manieren laten zien, maar ze hebben allemaal te maken met het kind dat zich onveilig voelt.

Herkomst betekent het land waaruit een kind geadopteerd is. Het oorspronkelijke land van herkomst.

I

Identiteit vormen is een belangrijk deel van het leven voor iemand die is geadopteerd. Het gaat niet alleen over wie jij als persoon bent, maar ook over jouw plek in de familie en hoe je jezelf ziet in de samenleving. Als je je wortels, het land en de cultuur waar je geboren bent, verliest, kan het vormen van je identiteit een lastig vraagstuk zijn.

Bij illegale adoptie worden de regels en wetten voor adoptie niet goed gevolgd, of zelfs helemaal niet. Op 18 april 2019 heeft de Minister voor Rechtsbescherming, na informatie over illegale adopties vanuit Brazilië naar Nederland, een speciale groep opgericht om te kijken of er dingen fout zijn gegaan in het verleden bij adopties uit andere landen. Je kunt meer informatie vinden in het rapport van de Commissie Joustra: Rapport Commissie onderzoek interlandelijke adoptie | Rapport | Rijksoverheid.nl.

Het expertisecentrum voor iedereen met vragen over Identiteit, Nazorg, Erkenning en Adoptievraagstukken. Voor meer informatie zie: Over INEA.

Bij interlandelijke adoptie wordt een kind vanuit het buitenland naar Nederland geadopteerd.

Identiteit vormen is een belangrijk deel van het leven voor iemand die is geadopteerd. Het gaat niet alleen over wie jij als persoon bent, maar ook over jouw plek in de familie en hoe je jezelf ziet in de samenleving. Als je je wortels, het land en de cultuur waar je geboren bent, verliest, kan het vormen van je identiteit een lastig vraagstuk zijn.

J

Juridisch ouderschap is als je officieel als ouder wordt erkend, net zoals bij bloedverwantschap. Als je een kind adopteert, word je de juridische ouder. Maar juridisch ouderschap betekent niet automatisch dat je ook het gezag hebt over het kind. Of je het gezag hebt, hangt bijvoorbeeld af van of je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt op het moment dat het kind is geboren.

Als je geadopteerd wordt, zijn er een paar juridische dingen die veranderen. De mensen die je adopteren (adoptieouders) worden dan volledig verantwoordelijk voor jou en moeten voor jou zorgen. Verder erft het kind niet meer van de biologische ouders, maar alleen nog van je adoptieouders.

K

Een tehuis waar kinderen wonen die niet thuis kunnen wonen of die geen thuis meer hebben.

Stichting Kind en Toekomst regelde vroeger interlandelijke adopties tot 1 oktober 2020. Maar nu is het niet meer mogelijk om je in te schrijven voor adoptie bij deze stichting omdat ze geen vergunning meer hebben van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

L

Deze DNA-databank is voornamelijk georiënteerd op personen met een Britse achtergrond. Naast de standaard autosomale DNA test wordt ook de mtDNA en Y-DNA test aangenomen. Deze testen geven onder meer inzicht in waar jouw voorouders vandaan kwamen.

Bij een adoptiekind kan er sprake zijn van loyaliteitsconflict. Dat betekent dat ze zich afvragen bij wie ze echt horen, bij hun Nederlandse ouders of bij hun ouders uit het geboorteland. Veel adoptiekinderen vragen zich ook af of hun adoptieouders verdrietig zullen zijn als ze nieuwsgierig zijn naar hun biologische ouders.

M

Matching betekent dat de meeste landen waar adoptiekinderen vandaan komen, zelf beslissen welke ouders het beste bij een kind passen. Ze doen een voorstel dat naar jouw adoptiedienst gaat. Die maakt dan een verslag van de match op basis van alle beschikbare informatie. Dat verslag wordt weer voorgelegd aan de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor goedkeuring.

Bij misstanden gaat het om ernstige schendingen van regels. In het verleden zijn er in verschillende landen problemen geweest met adoptiedossiers. In die dossiers zijn gegevens zoals geboortedatum, geboorteplaats en namen veranderd. Ook werden soms ‘verkeerde’ moeders genoemd en werden broers en zussen verzwegen. In de adoptiepapieren stonden soms namen van belangrijke mensen zoals dokters, advocaten, ambtenaren en chauffeurs die betrokken waren bij grote adoptieschandalen.

De Engelse term “Municipality” verwijst naar wat in het Nederlands een “gemeentehuis” wordt genoemd. Bij het zoeken naar wortels (roots) in het land van herkomst wordt vaak verwezen naar een Municipality, waar je documenten zoals een geboorteakte en/of overlijdensakte kunt opvragen.

Matching betekent dat de meeste landen waar adoptiekinderen vandaan komen, zelf beslissen welke ouders het beste bij een kind passen. Ze doen een voorstel dat naar jouw adoptiedienst gaat. Die maakt dan een verslag van de match op basis van alle beschikbare informatie. Dat verslag wordt weer voorgelegd aan de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor goedkeuring.

N

Je naam is heel belangrijk. Het maakt deel uit van wie je bent en verbindt je met je familie en cultuur. Bij adoptie krijg je de achternaam van je adoptieouders, en soms veranderen ze ook je voornaam in een meer Westerse naam. Als je je oorspronkelijke voornaam en/of achternaam wilt behouden, kan dat. Er zijn verschillende procedures voor het veranderen van je voornaam en achternaam. Meer informatie kun je vinden op “Ik wil mijn naam veranderen – INEA“.

Het Nationaal Archief is een plek waar een deel van alle adoptiedossiers en een deel van alle rechtbankstukken over internationale adoptie worden bewaard. De overige dossiers liggen verspreid over verschillende archiefinstellingen in Nederland en in het buitenland. Dossiers die in het Nationaal Archief en bij de Regionale Historische Centra (RHC’s) in Nederland worden bewaard, worden permanent opgeslagen.

De Nederlandse Adoptie Stichting (NAS) is een van de organisaties in Nederland die toestemming heeft om te helpen bij internationale adopties. De licentie voor de NAS is op 19 december 2002 goedgekeurd.

Nazorg bij adoptie betekent hulp op gebieden zoals opvoeding, hechting, gedrag en de ontwikkeling van een kind. Voor adoptieouders en professionals worden verschillende cursussen aangeboden door verschillende organisaties. Bij INEA kunnen geadopteerde personen deelnemen aan gespreksgroepen die speciaal zijn bedoeld voor geadopteerde personen, waar ze herkenning en steun bij elkaar kunnen vinden.

O

Bij een open adoptie is er contact tussen de biologische moeder en/of vader, het kind en de adoptieouders. Als de moeder en/of vader die afstand hebben gedaan van het kind na de adoptie nog contact willen, zijn er drie betrokken partijen: de biologische ouder, het kind en de adoptieouders.

P

Iedereen voelt zich wel eens een beetje in de war of verdrietig. Dat noemen we psychische problemen. Het betekent dat er iets niet helemaal goed gaat met hoe je je voelt of hoe je doet. Dit kan gebeuren als reactie op iets wat net is gebeurd, of misschien door dingen die vroeger zijn gebeurd en die je nog niet helemaal hebt verwerkt. Meestal gaat het vanzelf weer over, maar als het probleem blijft en je er veel last van hebt, is het soms nodig om hulp te vragen aan anderen.

Psychotherapie is een soort hulp waarbij je samen met een therapeut aan jezelf werkt. Je praat over de moeilijkheden waar je tegenaan loopt en over de gevoelens die daarmee te maken hebben. De psychotherapeut kan de problemen niet voor je oplossen, maar hij of zij kan je wel ondersteunen. Samen proberen jullie pijnlijke ervaringen te begrijpen en te verwerken, zoals bijvoorbeeld wanneer je gescheiden bent van je biologische ouders. Het is belangrijk dat je elkaar vertrouwt tijdens dit proces.

Een psycholoog is iemand die mensen helpt die last hebben van mentale problemen, zoals psychische aandoeningen of stoornissen. De psycholoog kan een diagnose stellen en begeleidt de persoon dan bij de behandeling van het probleem of de stoornis. Een psycholoog werkt meer vanuit theorie en een psychotherapeut heeft meer een praktische aanpak.

Q

R

Als je adoptie in Nederland heeft plaatsgevonden, zou het kunnen zijn dat de Raad van de Kinderbescherming (RvdK) meer informatie heeft over jouw adoptie. Voor elke adoptie in Nederland voert deze organisatie namelijk een gezinsonderzoek uit. Tijdens dit onderzoek kijken ze naar de motivatie en omstandigheden van de toekomstige ouders. Het is belangrijk dat aspirant-adoptieouders een positief advies krijgen uit dit onderzoek om verder te kunnen gaan in het adoptieproces. Daarom is het mogelijk dat de RvdK relevante informatie heeft over jouw adoptie.

Reculturatie wordt gezien als een bijzonder proces dat bepaalde personen, die transraciaal of internationaal geadopteerd zijn, doormaken om hun oorspronkelijke culturele, raciale en etnische identiteit terug te vinden en/of te winnen.

Met Restoring Family Links kun je op zoek gaan naar vermiste familieleden. Het doel van deze zoektocht is om vermiste familieleden te vinden en het contact met hen te herstellen. Het Rode Kruis neemt deel aan deze zoekmethode in samenwerking met het Internationale Rode Kruis Comité (ICRC).

Roots verwijst naar de oorsprong van waar je echt vandaan komt. Vaak worden ook de termen ‘wortels’ en ‘afstamming’ gebruikt in plaats van roots.

Een rootsreis is een reis naar je geboorteland, waarbij de focus ligt op het verkennen van jouw land, cultuur en oorsprong.

Rouw en verlies gaan over het omgaan met en verwerken van emoties wanneer iemand die voor jou belangrijk is, wegvalt, en de impact daarvan op jouw leven. Rouw kent vijf fases en omvat een scala aan emoties, zoals verdriet, verbijstering, ongeloof en woede. Bij adoptiekinderen kan het voorkomen dat ze niet direct reageren op verlies of het ontbreken van een persoon, mogelijk omdat ze al eerder in hun leven met afscheidssituaties te maken hebben gehad of omdat hechting niet op een normale manier is verlopen.

S

Stichting Adoptievoorzieningen (SAV) is opgericht op 1 januari 2002, nadat Bureau Voorlichting Interlandelijke Adoptie en Stichting Werkverband Adoptie Nazorg zijn samengegaan. Op 1 januari 2020 is Adoptievoorzieningen samengevoegd met Stichting Fiom. De activiteiten gaan nu verder onder de naam Adoptievoorzieningen, als onderdeel van Stichting Fiom.

Stichting Meiling heeft als doel om kinderen in andere landen te helpen die hulp nodig hebben. Ze doen dit door te helpen bij interlandelijke adoptie voor kinderen die in hun eigen land geen goede toekomstmogelijkheden hebben om op te groeien in een gezin. Daarnaast bieden ze hulpprojecten aan voor kinderen die in die landen blijven.

T

In sommige culturen zijn er regels over dingen die niet mogen, die als ondenkbaar worden beschouwd en waarover niet gesproken mag worden. Het afstaan van een kind voor adoptie is bijvoorbeeld zo’n groot geheim waar niet over gepraat mag worden. Ook als je op zoek gaat naar je afkomst, kun je tegen taboes aanlopen, vooral omdat ongetrouwde moeders in bepaalde landen niet mochten beslissen om hun (buitenechtelijke) kind te houden. Het betekent eigenlijk dat er bepaalde dingen zijn die als heel geheim en verboden worden beschouwd in bepaalde culturen.

Een tolk zorgt ervoor dat de woorden van de spreker vertaald worden naar iemand die de oorspronkelijke taal niet begrijpt. Soms heeft een land verschillende dialecten, en dan is het belangrijk om een tolk te vinden die het dialect in jouw dorp begrijpt en spreekt.

Trauma ontstaat wanneer gebeurtenissen of situaties als schadelijk worden ervaren en langdurig een negatieve invloed hebben op hoe je functioneert en je welzijn. Veel geadopteerde mensen hebben vóór hun adoptie vaak onder traumatische omstandigheden geleefd, zoals ernstige ontberingen, verwaarlozing, mishandeling en het ontbreken van vertrouwde volwassenen.

Dit gaat over mensen die geld krijgen voor elk kind dat voor adoptie beschikbaar is. In een aflevering van Spoorloos is een tussenpersoon uit Colombia in de problemen gekomen vanwege zijn gedrag bij het zoeken naar afkomst (Rootszoektochten).

Deze DNA-databank is opgericht in 2006 in de Verenigde Staten. Het richt zich voornamelijk op het verstrekken van informatie over gezondheid, medische rapporten, genealogie en het helpen vinden van familieleden op basis van jouw persoonlijke afkomst.

U

V

Een verblijfsvergunning is een officieel document dat aantoont dat je legaal in Nederland mag blijven. Als het niet gaat over asiel, noemen we deze verblijfsvergunningen ‘reguliere verblijfsvergunningen’. Deze vergunningen geven bijvoorbeeld het recht om in Nederland te wonen vanwege werk, studie, hereniging met familie of het starten van een gezin, en worden voor een bepaalde of onbepaalde tijd afgegeven.

Een vergunninghouder is een organisatie die toestemming heeft van het ministerie van Justitie en Veiligheid om te helpen bij interlandelijke adoptie.

Verwantschap betekent de familierelatie tussen mensen. Er zijn verschillende soorten familiebanden, waaronder adoptieve verwantschap. Deze vorm van familieband ontstaat door adoptie. Vanuit juridisch oogpunt bestaat er alleen verwantschap als er een officiële afstammingsband is. Als die afstammingsband verdwijnt, verdwijnt ook de verwantschap.

Een vindplaats is een plek waar iemand met een adoptieachtergrond informatie kan zoeken over zijn of haar adoptie. Bovendien kan er ook informatie zijn in de woonplaats van de geadopteerde, bijvoorbeeld bij de gemeente. Als de geadopteerde na adoptie in die woonplaats in het ziekenhuis komt voor controle of behandelingen, kan daar ook mogelijk nog informatie te vinden zijn.

Een voogdijdossier bevat informatie over de tijd dat je onder voogdij stond voordat je werd geadopteerd.

Voogdij betekent dat er een speciaal persoon is, een voogd genoemd, die de verantwoordelijkheid heeft om voor een kind te zorgen als de echte ouders dat niet kunnen. Deze persoon neemt beslissingen over de opvoeding, gezondheid en andere dingen die belangrijk zijn voor het kind. Het kan tijdelijk zijn of voor altijd, afhankelijk van de situatie.

Een vroegkinderlijk trauma is iets heel moeilijks dat is gebeurd toen iemand nog heel jong was, zelfs vóór de geboorte. Het kan bijvoorbeeld mishandeling, verwaarlozing, vluchten uit een oorlogsgebied of het zien van geweld in het gezin omvatten. We noemen het een vroegkinderlijk trauma als het moeilijke ding lang duurde, vaak gebeurde en ervoor zorgde dat de normale groei en ontwikkeling moeilijker werden.

W

Een weeshuis is een plek waar kinderen worden verzorgd als ze geen ouders hebben of als hun ouders niet voor hen kunnen zorgen. Over de hele wereld wonen er miljoenen kinderen in weeshuizen.

Dit gaat over ouders die graag een kind willen krijgen. Door middel van bijvoorbeeld draagmoederschap en adoptie kunnen deze wensouders de wettelijke ouders van het kind worden. Dit besluit wordt genomen via de rechter.

Deze stichting helpt bij interlandelijke adoptie als het niet mogelijk is voor kinderen om op te groeien bij hun biologische familie of in een pleeggezin in hun eigen land. Ze ondersteunen ook lokale organisaties om te voorkomen dat kinderen op straat belanden of in een kindertehuis moeten wonen.

In Nederland is in 1956 de Adoptiewet van kracht geworden. Deze wet maakte adoptie tot een officiële juridische maatregel ter bescherming van kinderen. In 1995 trad het Haags Adoptieverdrag in werking, ondertekend door 66 landen. Dit verdrag richt zich op de bescherming van kinderen en samenwerking op het gebied van interlandelijke adoptie. Het legt de nadruk op de belangen en rechten van het kind. Bemiddeling door onbetrouwbare personen of organisaties, kinderhandel en winstbejag moeten hierbij worden voorkomen.

De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie is een belangrijke wet op het gebied van adoptie. Zie: Wetgeving en internationale verdragen | Fiom  

X

Y

Z

Het zelfbeeld is een verzameling van wat je over jezelf denkt, gelooft en oordeelt. Voor iedereen is het een uitdaging om een eigen identiteit te ontwikkelen en een positief zelfbeeld te hebben. Voor geadopteerde personen kan dit extra moeilijk zijn vanwege hun afkomst, etniciteit en achtergrondgeschiedenis. Basisvertrouwen is essentieel om een positief zelfbeeld te kunnen vormen en is daarom belangrijk voor de ontwikkeling van de eigen identiteit.

Dit zijn mensen die proberen een kind te adopteren buiten de speciale organisaties om. Maar nu is het niet meer toegestaan voor mensen die graag pleegouders willen worden om buitenlandse kinderen te adopteren zonder hulp van die organisaties. Als dit toch gebeurt, mag het kind niet in Nederland komen wonen. Mensen die dit op eigen houtje proberen, moeten nu verplicht de adoptie van buitenlandse kinderen laten checken door organisaties die een vergunning hebben, zoals de Vereniging Wereldkinderen.

Een zoektocht naar je achtergrond in verband met adoptie wordt ook wel een rootszoektocht genoemd. Hierbij ga je op zoek naar jouw oorsprong. Naast individuele zoektochten kun je ook deelnemen aan georganiseerde zoektochten, inclusief hulp van een tolk.

Het Zoekregister is als een plek waar mensen die iets met adoptie te maken hebben, hulp kunnen krijgen om iemand terug te vinden. Het kan gaan om ouders die hun kind hebben afgestaan voor adoptie, kinderen die zijn geadopteerd, en zelfs de ouders die hebben geadopteerd. Ze kunnen allemaal naar het Zoekregister gaan als ze op zoek zijn naar iemand.

Redactie

Thema

Doelgroep

Belangenorganisaties, Geadopteerden, Hulpverleners, Naasten en omgeving, Onderzoekers, Professionals

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!

Inschrijven