Disclaimer

INEA streeft ernaar om betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website over te brengen. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. De informatie die zij verstrekt is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen advies. Aan de informatie op deze website, per e-mail dan wel per telefoon kunnen geen rechten worden ontleend.  

Verder aanvaardt INEA geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen dan wel vertragingen. 

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. INEA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden. 

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan INEA, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van INEA mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden. 

Communicatie statement

April 2024

Naar aanleiding van recente (politieke) ontwikkelingen op het gebied van interlandelijke adoptie komen tegenstellingen in ervaringen en perspectieven over adoptie wellicht nog meer aan de oppervlakte. We zien een levendige en soms felle discussie, met name op social mediakanalen. Zo ook op de social mediakanalen van INEA. Wij hebben begrip voor alle emoties rondom adoptie en rondom de recente politieke uitspraken. 

Wij vinden een open en respectvolle discussie over adoptie waarin ruimte is voor ieders mening zeer waardevol. Wij accepteren echter geen comments op onze social media kanalen waarin onjuiste informatie wordt gedeeld of waarin personen van INEA of daarbuiten respectloos worden behandeld en/of worden aangevallen. Dit draag op geen enkele manier bij aan een constructieve dialoog. Deze reacties zullen door onze moderator worden verwijderd. 

Wij hopen op ieders begrip.