Disclaimer

INEA streeft ernaar om betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website over te brengen. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. De informatie die zij verstrekt is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen advies. Aan de informatie op deze website, per e-mail dan wel per telefoon kunnen geen rechten worden ontleend.  

Verder aanvaardt INEA geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen dan wel vertragingen. 

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. INEA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden. 

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan INEA, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van INEA mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.