De subsidieregeling ‘Belangenorganisaties Interlandelijk Geadopteerden’ uitgelegd

Één van de doelen van INEA is het duurzaam bevorderen en versterken van de verbinding, de samenwerking en de kennisdeling binnen het huidige adoptieveld. Belangenorganisaties voor interlandelijk geadopteerden zijn vanwege hun expertise, ervaring en netwerk in specifieke landen van herkomst waardevolle samenwerkingspartners voor INEA. Met name waar het gaat om ondersteuning bij het uitvoeren van zoektochten in landen van herkomst bezitten zij een schat aan kennis en know-how. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor deze organisaties in de vorm van de subsidieregeling ‘Belangenorganisaties Interlandelijk Geadopteerden’ (hierna: de subsidieregeling). Maar, hoe is deze subsidieregeling tot stand gekomen en hoe vraag je subsidie aan?

Waarom een subsidieregeling?

Een grote groep interlandelijk geadopteerden staat al lange tijd in de kou. Er kwamen misstanden aan het licht die zoektochten naar én vraagstukken rond afstand, adoptie en identiteit ingewikkeld of onmogelijk maakten. Daarnaast hebben geadopteerden op verschillende momenten in hun leven andere vragen en behoeften. Met de komst van INEA willen wij ervoor zorgen dat interlandelijke geadopteerden en hun families in alle levensfasen gezien en gehoord worden bij vragen over afstand, adoptie en identiteit.  

Het huidige ondersteuningsaanbod is versnipperd; er bestaan belangenorganisaties die verschillen in omvang, aanbod, aanpak en professionaliteit. De subsidieregeling is in het leven geroepen om het huidige ondersteuningsaanbod van belangenorganisaties duurzaam te bevorderen en te versterken. Het ministerie heeft er bewust voor gekozen om geen individuele tegemoetkoming uit te keren aan geadopteerden in Nederland. Één van de redenen is dat een algemene ondersteuning en het creëren van een verbeterde infrastructuur meer bijdraagt aan het bijstaan van de brede doelgroep interlandelijk geadopteerden, dan het verstrekken van uniforme individuele tegemoetkomingen aan de hele groep.  

De subsidieregeling uitgelegd

Op basis van de subsidieregeling kunnen belangenorganisaties die zich inzetten voor interlandelijk geadopteerden subsidie aanvragen. Er wordt alleen subsidie verstrekt aan belangenorganisaties die ten tijde van de subsidieaanvraag al langer dan 1 jaar ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Deze termijn is vastgesteld om te kunnen vaststellen dat de organisatie zich ook daadwerkelijk inzet voor de doelgroep.  

Op grond van artikel 2, eerste lid, van de subsidieregeling kan de minister voor rechtsbescherming subsidie verlenen aan een belangenorganisatie voor activiteiten: 

  1. die de relevante expertise, kennis of kunde van de bestuursleden, medewerkers of vrijwilligers van de belangenorganisatie vergroten; 
  1. die de bekendheid van de belangenorganisatie vergroten; 
  1. waarmee het ondersteuningsaanbod aan interlandelijk geadopteerden wordt versterkt; 
  1. ter ondersteuning van zoektochten of rootsreizen voor een groep van ten minste vijf interlandelijk geadopteerden. 

De subsidie kan worden verstrekt voor twee soorten activiteiten.  

  1. Onder de eerste categorie vallen activiteiten ten behoeve van het versterken van de organisatie (artikel 2, eerste lid, onder a en b). Hiermee kan een belangenorganisatie zich steviger door-ontwikkelen. Bijvoorbeeld door activiteiten te ontplooien die zien op het scholen van medewerkers, bestuursleden of vrijwilligers, het vergroten van de bekendheid van de organisatie, dan wel een tegemoetkoming in vaste lasten. Er is per jaar een bedrag van € 10.000,- beschikbaar per belangenorganisatie als subsidie van de hiervoor genoemde activiteiten.  
  1. Onder de tweede categorie vallen activiteiten waarbij het mogelijk is om aan een groep interlandelijk geadopteerden, dan wel bij een rootsreis met meerdere interlandelijke geadopteerden, ondersteuning te bieden waar de hele groep mee is geholpen (artikel 2, eerste lid, onder c en d). Een belangrijk doel van deze subsidie is dat de ondersteuning bij zoektochten duurzaam verbetert en versterkt wordt, maar ook de activiteiten of dienstverlening op individueel niveau. Hierbij kan je denken aan het inzetten van een tolk, veldwerker of gids die tijdens een reis helpt bij het zoeken naar de familie van de deelnemers van de groepsreis. Ook kan gedacht worden aan sociaal-maatschappelijke begeleiding, de huur van een bus voor de groep en andere algemene of overkoepelende kosten waar meerdere aanwezigen baat bij hebben. Met de subsidie kunnen geen individuele kosten voor zoektochten worden vergoed. Een belangenorganisatie kan per project en per aanvraagtijdvak maximaal € 25.000,-  aanvragen.

Als belangenorganisatie mag je voor beide bedragen een subsidieaanvraag indienen. Mocht je een gecombineerde aanvraag doen van de twee soorten activiteiten, waarbij de subsidieaanvraag het bedrag van € 25.000 overstijgt, dan zal over de besteding van de subsidie en de uitvoering van de projecten achteraf verantwoording moeten worden afgelegd aan het ministerie. Deze verantwoording moet binnen 13 weken na afloop van de subsidietermijn worden afgelegd. In totaal kan je als belangenorganisatie dus aanspraak maken op een bedrag van €35.000,- via deze subsidieregeling. 
Per aanvraagtijdvak is er totaal een bedrag van €600.000,- beschikbaar gesteld. De minister verdeelt het beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. 

De rol van INEA

Zoals eerder aangegeven is een van de doelstellingen van INEA is het bevorderen en versterken van de verbinding, samenwerking en kennisdeling binnen het adoptieveld. Binnen de subsidieregeling is daarom een rol opgenomen voor INEA. In het geval er subsidie wordt aangevraagd voor de activiteiten onder artikel 2, eerste lid, onder c en d, oftewel het subsidiebedrag van €25.000,- leggen belangenorganisaties hun concept subsidieaanvraag eerst voor aan INEA. Wij zullen met de belangenorganisatie in gesprek gaan en de belangenorganisatie vervolgens van een advies voorzien. 
Deze positie biedt meer zicht op het totale aanbod in Nederland en op versterkingsmogelijkheden voor onderlinge samenwerking. Het advies is bedoeld om de inhoud en kwaliteit van voorgestelde plannen waar mogelijk te versterken. INEA kan bijvoorbeeld wijzen op vergelijkbare ontwikkelingen elders. Ook kan verdere samenwerking met het expertisecentrum en/of andere betrokken partners worden voorgesteld.  

De subsidieaanvraag zal samen met (1) het advies van INEA en (2) een beschrijving van de manier waarop de aanvrager het advies heeft meegenomen of gaat meenemen in de activiteiten worden ingediend bij het ministerie. Het is noodzakelijk om een advies van INEA toe te voegen aan je subsidieaanvraag. 
De subsidieregeling schrijft verder voor dat de belangenorganisaties en INEA de projectplannen op hun eigen website presenteren en daarbij zo nodig naar elkaar verwijzen. 
 
Het is belangrijk om op te merken dat een belangenorganisatie INEA met dit advies nadrukkelijk niet om goedkeuring vraagt. Het goedkeuren van de subsidieaanvraag is voorbehouden aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Meer informatie

Wil jij als belangenorganisatie aanspraak maken op een subsidie? Download dan het aanvraagformulier en vul het in. We begrijpen dat het aanvragen van de subsidie ingewikkeld kan zijn. Mocht je aanvullende informatie willen of ondersteuning bij je subsidieaanvraag, neem dan contact op met INEA  

De subsidieregeling en de volledige algemene toelichting daarbij zijn te lezen in de Staatscourant.

Redactie

Thema

Juridische ondersteuning

Doelgroep

Belangenorganisaties

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!

Inschrijven

Gerelateerde artikelen