Maak kennis met de Adviesraad van INEA

Redactie

Voorzitter INEA Adviesraad George Schuddebeurs draagt stokje over aan Talitha Stam, lid Kara Bos vertrekt

In de oprichtingsfase van INEA is er vanuit de belangenorganisaties de urgentie uitgesproken op meer geformaliseerde vertegenwoordiging vanuit de doelgroep. De Adviesraad van INEA vond haar oorsprong in het oprichtingsproces van het kenniscentrum in 2022. George Schuddebeurs was de oprichter en voorzitter van de adviesraad en heeft op 1 mei 2024 het stokje overgedragen aan Talitha Stam. Ook Kara Bos vertrekt als lid van de adviesraad per 1 juli 2024, nadat zij sinds de oprichting van het orgaan betrokken is geweest. Hoog tijd om hen te vragen naar hun ervaringen én de verwachtingen voor de aankomende tijd!

Talitha: De adviesraad is een onafhankelijk adviseur van het management van INEA. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies op strategisch niveau aan INEA. Dat betekent dat we meedenken met zaken die belangrijk zijn voor de lange termijn. We houden ons niet bezig met de dagelijkse of operationele gang van zaken.

Talitha: De adviesraad functioneert als klankbord voor het management van de organisatie. De Adviesraad van INEA heeft een breed pallet aan kennis en vaardigheden in huis die ingezet kunnen worden om de binnen INEA beschikbare kennis en ervaringen niet alleen te spiegelen maar ook aan te vullen.  Doordat de leden uiteenlopende expertise, ervaring en deskundigheid hebben die relevant zijn voor de organisatie, worden aspecten vanuit verschillende hoeken belicht. Zo is er juridische en beleidsmatige ervaring op de aandachtsgebieden waar het expertisecentrum zich mee bezig houdt, kennis en ervaring op het gebied van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, kennis over het sociaal psychologische domein, op ondernemend en organisatorisch vlak en rondom de medezeggenschap en organisatiekant. Professionaliteit vooropgesteld, zijn alle leden ofwel betrokkenen in het adoptieveld (geadopteerd, ouder of adoptieouder), of hebben uitgebreide ervaring en intrinsieke betrokkenheid bij INEA. Tot slot bevordert een adviesraad transparantie van de besluitvorming van het management bij het nemen van belangrijke beslissingen.

George: Na het Joustra-rapport heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een aantal werksessies georganiseerd met betrokkenen om te komen tot de contouren van het expertisecentrum, wat uiteindelijk INEA is geworden. Tijdens deze sessies was mijn uitgangspunt altijd: er moet niet alleen worden gepraat met geadopteerden maar ze moeten ook echte invloed hebben op strategie en beleid. Dit werd breed ondersteund tijdens deze sessies en gold in zekere mate ook voor andere betrokkenen in het adoptieveld, zoals afstandouders, adoptieouders en tegenwoordig ook de kinderen van geadopteerden.

Toen duidelijk werd dat het expertisecentrum onder de bestuurlijke verantwoording van Fiom kwam te hangen, heb ik gepleit voor een adviesorgaan. Fiom stond hier welwillend tegenover en heeft mij de kans gegeven om een huishoudelijk reglement te schrijven als basis voor de toekomstige werkzaamheden van de adviesraad. In overleg met de directie van Fiom heb ik toen grotendeels de adviesraad samengesteld.

De eerste leden die ik er graag bij wilde hebben waren Kara en Martin (van Dam, red.). Beiden had ik al leren kennen in het voortraject van de oprichting van INEA als professionals op hun gebieden, met een genuanceerde mening over beleid en strategie, die ook onderscheid konden maken tussen emotie en beleid en strategie. Uit een selectie van tien professionals uit diverse gebieden die aansloten bij het werkveld van INEA, zijn er na gesprekken uiteindelijk nog vier leden toegetreden tot de adviesraad. Er is gekozen om naast- vanzelfsprekend- expertise te kijken naar de samenstelling van de adviesraad qua; geadopteerde, adoptieouder, afstandsmoeder, buitenstaander. Voor een evenwichtige en goed functionerende adviesraad is professionele expertise het belangrijkste maar kort daarachter zit ook ervaring in of met het werkveld van INEA. Door mijn betrokkenheid bij de oprichting van de adviesraad, werd ik voorzitter.

Kara: Mijn persoonlijk motivatie om aan te sluiten was om de belangen voor geadopteerden te vertegenwoordigen en te verdedigen. Doordat ik onderdeel was van het voortraject dat tot INEA heeft geleid, heb ik gezien hoe belangrijk het is dat geadopteerden een ‘checks en balances’ systeem hebben. Op deze manier probeer ik ervoor te zorgen dat de missie van INEA op het pad van het advies van de commissie Joustra blijft. Ik was erg blij toen ik hoorde dat George een adviesraad ging opzetten met een brede vertegenwoordiging vanuit het adoptieveld. Ik ben zelf ook geadopteerd en ervaringsdeskundige op het gebied van zoeken. Ik vind het belangrijk dat de leden van de adviesraad de complexiteit van het adoptieveld representeren, maar ook juist de samenwerking aan willen gaan.

Ik heb me voornamelijk ingezet om binnen de uitdagende kaders en het mandaat dat INEA heeft, zoveel mogelijk geadopteerden te kunnen ondersteunen. En daarbij soms te randjes op te zoeken binnen de opdracht vanuit het Ministerie. Ik heb INEA altijd alert willen houden op wat er in het adoptieveld speelt en me hard gemaakt om de zelfstandigheid van INEA ten opzichte van Fiom te beschermen.

Kara: Dat er eindelijk een centrum bestaat die in het teken staat van geadopteerden. En dat we middels de adviesraad geadopteerden meer op de voorgrond hebben kunnen zetten, als serieuze gesprekspartner.

George: Ik heb mij vooral hard gemaakt voor het hebben van een adviesraad binnen de corporate governance structuur van INEA. Deze inbedding in de governance structuur is essentieel voor de doelgroep om enige invloed uit te kunnen oefenen op beleid en strategie. Daar heb ik me dan ook voornamelijk op gericht: het bevorderen van strategie, beleid en structuur bij INEA. Bij een jonge organisatie als INEA merk je dat dit een groeiend thema is. De ontwikkeling van een ‘start-up’ naar een volwassen organisatie, brengt uitdaging met zich mee voor INEA, waarbij het erg handig is als de beleidsbasis op orde is op strategisch niveau.

Ik ben het meest trots op de adviesraad zoals hij de afgelopen twee jaar heeft gefunctioneerd. We hebben ontzettend kundige mensen met ervaring op alle benodigde gebieden waar INEA in opereert en waarmee we hoogwaardige adviezen hebben opgeleverd. En echt impact gemaakt. Het mooiste daarbij is het interne proces waarbij in de adviesraad consensus wordt gezocht voor adviezen gericht aan INEA. Iedereen neemt zijn eigen perspectief en ervaring omtrent adoptie mee in het gesprek en mixt dit met de professionaliteit die een ieder beroepsmatig heeft. Omdat dit altijd op een constructieve wijze gebeurde, kregen we het voor elkaar om goede adviezen te schrijven.

En dit alles in het moeilijke werkveld waar de adviesraad en INEA zich in verkeerd. Ik stoor me erg aan het gure en onveilige klimaat – vooral social media-, waar betrokken tegen elkaar tekeer gaan, vaak gebaseerd op onjuiste informatie waarbij meningen als feiten worden gebracht. Waarbij ik het ergste vind als geadopteerden andere geadopteerden op sociale media onheus bejegenen. Ondanks verschillende meningen zou men constructief met elkaar om moeten gaan.

Net zoals bij INEA heeft de adviesraad een professionaliseringsslag gemaakt daar heb ik mijn steentje aan bijgedragen. Nu is het tijd om na twee jaar het stokje over te dragen aan Talitha. Als oprichter moet je niet te lang blijven zitten op de voorzittersstoel al is het maar voor de interne ‘checks and balances’ voor de adviesraad. Talitha gaat het ongetwijfeld fantastisch doen als mijn opvolger.

Talitha: Ik heb drie speerpunten waar ik me aankomende tijd als voorzitter hard voor zal maken. Ten eerste is dat ondersteuning beschikbaar maken waar de doelgroep (-in eerste plaats de interlandelijk geadopteerden en daarna de mensen daaromheen) echt mee wordt geholpen.  Ten tweede is dat kennis en bewustzijn over de achtergrond en impact van interlandelijke adoptie toegankelijk maken. En tot slot zou ik heel graag zien dat we als zeer diverse doelgroep meer met elkaar gaan verbinden. 

INEA is op de goede weg, op het congres en festival zag je een aantal kerntaken van INEA bij elkaar komen. De functie van het zijn van een expertisecentrum en het zijn van een centrum van ontmoeting voor de doelgroep. Ik hoop dat INEA op deze weg door gaat, onafhankelijk maar luisterend naar de prioriteiten en behoeften van de doelgroep.

Wij verwelkomen Talitha als nieuwe voorzitter van de adviesraad en bedanken George en Kara voor hun onvermoeibare inzet, het delen van hun kennis en expertise en de daaruit voortvloeiende adviezen!

Samenstelling INEA Adviesraad per 1 mei 2024

De adviesraad telt in mei 2024 zes leden en is als volgt samengesteld:

  • dr. T.M.I.C. (Talitha) Stam (voorzitter)
  • mw. K.M. (Kara) Bos (stopt per 1 juli 2024)
  • drs. M.C. (Martin) van Dam MScBA
  • mr J.N. (Juul) Polders-Reinders
  • mr. G.J.J. (George) Schuddebeurs BBA
  • Een lid heeft aangegeven anoniem te willen blijven.

Update 2 juli 2024

Het artikel is geüpdatet om feitelijke onjuistheden te corrigeren.

Delen:

Adoptie in de media: week 27

Lees verder

Geadopteerden bijeen voor reculturatie en verbinding tijdens INEA informeert 

Lees verder

Het open podium van het INEA Atelier keert eind 2024 terug 

Lees verder

Toegang tot adoptiedossiers en nazorg besproken tijdens informatieavond Nationaal Archief

Lees verder

Terugblik INEA informs: Families of Origin Searching for Social Justice in Intercountry Adoption

Lees verder

Meer nieuws

Adoptie in de media: week 27

In een wekelijks overzicht lees je de laatste actualiteiten rondom interlandelijke adoptie. In dit bericht wordt teruggeblikt op adoptie in de media van zondag ...

Lees verder

Geadopteerden bijeen voor reculturatie en verbinding tijdens INEA informeert 

Op vrijdag 7 juni vond het evenement 'INEA informeert: Reculturatie en Roots' plaats bij KOCO Rotterdam. Dit evenement, georganiseerd door INEA in samenwerking met journaliste en correspondente Nina Jurna, bood geadopteerden de kans om in een veilige en begripvolle omgeving samen te komen en te discussiëren over hun ervaringen en roots. 

Lees verder

Het open podium van het INEA Atelier keert eind 2024 terug 

Het open podium van het INEA Atelier komt dit jaar nog twee keer terug! Dit is jouw kans om als geadopteerde of betrokkene bij adoptie jouw verhaal te delen via kunst. Muziek, dans, fotografie, spoken word - alles kan. Meld je aan voor de avonden op 6 september in Amsterdam of 8 november in Utrecht. Of wil je liever presenteren? We zoeken ook nieuwe presentatietalenten. Interesse? Bezoek onze website voor meer informatie en om je aan te melden!

Lees verder